Απάντηση στην ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τον προγραμματισμό του προγράμματος “Εξοικονομώ” για τη στήριξη του τουρισμού, έδωσε το Υπουργείο Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ), το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δυο φάσεις. Στην 1η φάση, οι δικαιούχοι θα είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (τουριστικά καταλύματα), με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη. Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis. Στη 2η φάση, και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι, δικαιούχοι θα αποτελούν μόνο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και η υλοποίηση του προγράμματος θα ακολουθήσει τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Κ.651/2014).

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της απάντησης:

Θέμα: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 3729/01.02.2021 Ερώτηση των σαράντα ένα (41) βουλευτών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, με θέμα: «Ποιος είναι ο προγραμματισμός του προγράμματος “Εξοικονομώ’’ για τη στήριξη του τουρισμού;» (Α.Π.Γρ.Ν. & Κ.Θ. 568/01.02.2021)

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. (εισερχόμενο) ΕΔΕΤΤ 148/03.02.2021

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) έχει ως αποστολή, την υποστήριξη των υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Τουρισμού στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών του τομέα Τουρισμού, με την προοπτική της εξασφάλισης της χρηματοδότησης για την υλοποίηση των πολιτικών από τα περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ

Το Υπουργείο Τουρισμού δεν διαθέτει δικό του επιχειρησιακό πρόγραμμα για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και καλείται να προωθήσει τις προτάσεις του, στα αντίστοιχα περιφερειακά και τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ επιδιώκοντας τη χρηματοδότησή τους από τους αντίστοιχους άξονες προτεραιότητας.

Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Επενδύσεων & Ανάπτυξης, σχεδιάζει το πρόγραμμα Εξοικονομώ για τα τουριστικά καταλύματα. Η δράση θα προκηρυχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κτιριακού αποθέματος επαγγελματικής χρήσης καθώς και η επίτευξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δυο φάσεις. Στην 1η φάση, οι δικαιούχοι θα είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (τουριστικά καταλύματα), με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη. Η δράση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis.

Στη 2η φάση, και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι, δικαιούχοι θα αποτελούν μόνο μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και η υλοποίηση του προγράμματος θα ακολουθήσει τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (Κ.651/2014).

Πηγή: B2Green

LIMNIOUDIS

DESIGN & CONSTRUCTION

Σηλυβρίας 4
Τ.Κ. 65403, Καβάλα

T: +30 2511 101 181
E: info@limnioudis.gr